Konkurs fotograficzny „Niepodległa z moją babcią lub dziadkiem”

Celem konkursu jest:

a)      popularyzacja fotografii wśród uczniów,

b)      propagowanie współczesnego wizerunku babci i dziadka,

c)     ukazanie więzi łączących wnuki z dziadkami.

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) I kategoria wiekowa: IV-VI klasa

b) II kategoria wiekowa: VII-VIII klasa

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu trzy, samodzielnie wykonane, wcześniej niepublikowane zdjęcia.

3. Prace należy dostarczyć do pedagoga w formie zdjęć o wymiarach nie większych niż 20x30 cm.

4. Pracę należy opisać na  odwrocie według następującego wzoru:

Imię i nazwisko autora, klasa

Imię i nazwisko babci lub dziadka

5. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 27 maja 2019 roku. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród

1. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów. 

2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) zgodność z tematem przewodnim,

b) pomysłowość i nieszablonowość,

c)    umiejętności artystyczne autora pracy (m. in. kompozycja, oryginalność w ujęciu tematu).

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się  3 czerwca 2019r.

4. Za udział w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe, wystawa pokonkursowa oraz publikacja najciekawszych prac na stronie internetowej Szkoły.

KONKURS!!!

W ramach ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku organizuje konkurs na MEM internetowy i animację w formacie GIF dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku życia. W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły składające się z maksymalnie trzech osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 MEMY internetowe i 3 animacje w formacie GIF. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe dla twórców najlepszych prac, które zajmą pierwsze (miniwieża), drugie (tablet) i trzecie miejsce (hulajnoga) w obu kategoriach konkursowych. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:

https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

Termin przesyłania propozycji konkursowych - do 6 czerwca 2019 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia! 

Podlaski Kurator Oświaty zebrał informację o zaplanowanej ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych oraz absolwentów gimnazjów w województwie podlaskim.

Informacja powyższa jest dostępna na stronie internetowej urzędu pod adresem:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/14507.html 

konkurs kwaity

ogłoszenie GW 13.05 i 27.05 SP51

Informacja dotycząca opłat za żywienie klas I-VIII i pracowników w czasie strajku pracowników oświaty.


 Dni żywieniowe od 8.04.2019r.-12.04.2019r. i 24.04.2019r.-26.04.2019r. będą odliczone od miesiąca czerwca i podane w harmonogramie wpłat za posiłki.

Szanowni Państwo,

4 maja 2019r. przypada pierwsza rocznica śmierci śp. Agnieszki Kuliś. W związku z tym Msze Święte w Jej intencji odbędą się:

5 maja o godz. 11.00 w kościele św. Kazimierza oraz 6 maja o godz. 17.00 w naszym kościele parafialnym pw. Zwiastowania NMP, na które zapraszamy wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców.

Szanowni Państwo!
Konsultacje dla rodziców odbędą się 9 maja 2019r. w godz. 16.00 - 19.00.
Zachęcam do skorzystania z możliwości bezpośredniego kontaktu z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów.

Andrzej Wasilewski - Dyrektor SP Nr 51

Szanowni Państwo!
Strajk pracowników oświaty nadal trwa. Zapewniamy dzieciom szkolnym i przedszkolakom podstawową opiekę, tak jak dotychczas. Prosimy na bieżąco obserwować stronę internetową szkoły i dziennik elektroniczny LIBRUS. 
Jednocześnie przypominam, że dni 29 kwietnia, 30 kwietnia, 2 maja są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Zostało to ustalone na początku roku szkolnego (wrzesień 2018 r.) W tych dniach szkoła zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice wcześniej zgłoszą pobyt swojego dziecka. Należy to zgłosić telefonicznie do dnia 25 kwietnia w sekretariacie szkoły (tel. 856785060). Dotyczy to dzieci szkolnych i przedszkolaków.
Andrzej Wasilewski - Dyrektor SP Nr 51