Oświadczenie

 

       Zezwalam na samodzielny powrót ucznia …………………………….……………….. kl ……………do domu po zajęciach * codziennie/w dniach ......................................................................... w roku szkolnym 2017/2018. Jednocześnie ponoszę odpowiedzialność za bezpieczną drogę dziecka do domu.

 

 

Białystok ………………………………                                               ……………………………………………………………

(czytelny podpis rodzica)

*– niepotrzebne skreślić