RAMOWY PLAN DNIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

0 „A” I 0 „B”:

 

Godziny: Czynności dzieci:
8:00 – 9:00 Zajęcia ruchowe, zabawy grupowe integrujące zespół klasowy,  kształtujące  wytrwałość i koleżeńskość.
9:00 – 10:00 Zajęcia edukacyjne wyzwalające różnorodną aktywność.
10:00 - 10:30 Śniadanie
10:30 – 11:30 Spacery, wycieczki lub zabawy inspirowane przez dzieci.
11:30 – 12:00 Zajęcia kreatywne rozwijające wyobraźnię dziecka:
  • muzyczne,
  • plastyczne
  • teatralne
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 13:00 Praca indywidualna:
  • ćwiczenia utrwalające i systematyzujące zdobytą wiedzę;
  • gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań zgodne z potrzebami dzieci.

Ramowy plan dnia w grupie 4-5- latków:

Grupa „Krasnoludki”:

Godziny: Czynności dzieci:
6.30-8.00 Schodzenie się dzieci- zabawy indywidualne oraz w małych grupach według zainteresowań dzieci, praca indywidualna, dydaktyczno-wyrównawcza, zabawy integracyjne.
8.00-8.15 Ćwiczenia poranne, zabawy przy muzyce.
8.15-8.30 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe w łazience.
8.30-9.00 Śniadanie.
9.00-9.45 Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zabawy dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne, plastyczne, muzyczne.
9.45-10.15 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.
10.15-11.15 Pobyt na świeżym powietrzu- spacery, gry i zabawy inspirowane przez dzieci, obserwacje przyrodnicze; przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych- zabawy w sali zabaw lub sali gimnastycznej.
11.15-11.30 Czynności samoobsługowe w szatni i łazience, przygotowanie do obiadu.
11.30-12.00 Obiad.
12.00-14.20 Poobiedni odpoczynek - słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek,                                   ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, pobyt na powietrzu.
14.20-14.30 Czynności samoobsługowe w szatni i łazience- przygotowanie do podwieczorku.
14.30-14.50 Podwieczorek.
14.50-17.30 Zabawy swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym,  praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, indywidualny kontakt z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

Ramowy plan dnia w grupie 3-latków:

Grupa „Bąbelki”

Godziny: Czynności dzieci:
6:30-8:00 Schodzenie się dzieci- zabawy indywidualne oraz w małych grupach według zainteresowań dzieci, praca indywidualna, dydaktyczno-wyrównawcza, zabawy integracyjne.
8:00- 8:15

Swobodne zabawy służące realizacji pomysłów dzieci. Gry

i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania

i umiejętności. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające percepcję wzrokową

i słuchową oraz grafomotorykę). Zajęcia profilaktyczne, wyrównawcze i kompensacyjne. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:15-8:30 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno- porządkowe.
8:30-9:00 Śniadanie.
9:00-9:45

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg. Podstawy programowej

z uwzględnieniem różnych form aktywności dziecięcej (społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowo-zdrowotnej).

Zajęcia grupowe prowadzone przez innych nauczycieli (logorytmika, j. angielski, gimnastyka korekcyjna).

9:45-10:00 Czynności higieniczno-porządkowe.
10:00- 11:15

Wyjście na podwórko, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

z wykorzystaniem urządzeń terenowych lub organizowanych przez nauczyciela, prace porządkowe i gospodarcze, spacery

i obserwacje przyrodnicze.

11:15-11:30 Czynności organizacyjne, higieniczne i samoobsługowe związane z przygotowaniem do obiadu.
11:30-12:15 Obiad.
12:15-14:00 Odpoczynek poobiedni, zajęcia relaksacyjno-wyciszające (słuchanie muzyki i utworów literatury dziecięcej).
14:00-14:30

Czynności higieniczne oraz samoobsługowe związane

z ubieraniem. Przygotowanie do podwieczorku.

14:30-15:00 Podwieczorek.
15:00-16:00

Zajęcia wspomagające rozwój dziecka w tym: gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania, umiejętności, zabawy rozwijające aktywne postawy i wyobraźnię, zabawy rytmiczno-muzyczne, zajęcia profilaktyczne, wyrównawcze

i kompensacyjne. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

16:00-17:00 Tworzenie w sali lub w ogrodzie warunków sprzyjających spontanicznej działalności wychowanków, wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
17:00-17:30 Czynności organizacyjne. Podsumowanie dnia, kącik literacki. Rozchodzenie się dzieci.