Ada Rogowska

Ada foto

Ukończyła studia wyższe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz studia podyplomowe w zakresie Socjoterapii na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest również oligofrenopedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaciła także o kurs Terapii Taktylnej - Neurosensomotorycznej integracji układu dotykowego oraz dwustopniowy kurs Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, które odbyła w Międzynarodowym Instytucie dr Swietłany Masgutowej. Odbyła kurs Terapii Ręki oraz Stosowanej Analizy Zachowania - Terapii behawioralnej osób z autyzmem. Posiada certyfikat ukończenia kursu z zakresu komunikacji alternatywnej PECS (Picture Exchange Communication System – Poziom 1), a także z oddziaływań terapeutycznych w przedszkolu/szkole oraz w domu w zakresie terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Ukończyła szereg szkoleń przygotowujących do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Odbyła praktykę  w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Jest trenerem Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz Treningu Zastępowania Agresji (TZA), a także realizatorem projektu „Szkoła dobrego wyboru”. Odbyła również warsztat szkoleniowy Wstęp do Sensoplastyki®, a następnie uzyskała w tym zakresie Certyfikat Trenerski 1ST. Swoją pasję do działania spełnia jako opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Caritas. Ze Szkołą Podstawową Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku związana od 2008r.

  

     Paulina Wodecka                        

wodecka

Z wykształcenia magister logopedii z fonoaudiologią oraz neurologopeda. Doświadczenie zdobywała pracując jako logopeda w poradni logopedycznej Centrum Medycznego VitaMed w Białymstoku, w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej jako nauczyciel logopeda, a także w trakcie studiów jako wolontariusz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno€“-Wychowawczym w Perkach Karpiach i poradni logopedycznej NZOZ AGMED w Białymstoku. Stale wzbogaca swój warsztat pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia. Ukończyła m.in. szkolenia z zakresu Skutecznych Metod Terapii dzieci z wadą wymowy, kurs elementarny z Systemu językowo - migowego, szkolenie Mutyzm selektywny, szkolenie Terapii zaburzeń komunikacji u dziecka z autyzmem w ujęciu stosowanej analizy zachowania, a także odbyła warsztat Technika Alexandra w pracy z głosem. Posiada certyfikat ukończenia kursu z zakresu komunikacji alternatywnej PECS (Picture Exchange Communication System - Poziom 1). Odbyła również szkolenie Logorytmika -ruch słuch słowo a także szkolenie z Terapii sygmatyzmu międzyzębowego -€“ strategie wg Robyn Merkel Walsh. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka, dostosowując metody pracy do zainteresowań i potrzeb uczniów.

 

 

    Tomasz Hryń

hryn

Z wykształcenia magister wychowania fizycznego. Terapeuta EEG Biofeedback I i II stopnia, Terapii Taktylnej oraz Terapii Twarzy prowadzonej metodami dr Swietłany Masgutowej. Ukończył kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki oraz z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów ze Spektrum Autyzmu. Poszukując nowych metod pracy oraz atrakcyjnych form prowadzenia zajęć ukończył I stopień kursu: Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej oraz Kurs Podstawowy koncepcji Halliwick. Posiada liczne specjalizacje instruktorskie oraz Certyfikat do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywał między innymi jako wieloletni wolontariusz, trener jak i Instruktor Sportu Osób Niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Sportowym Olimpiady Specjalne Polska oraz jako wychowawca i instruktor na obozach sportowo – rehabilitacyjnych organizowanych przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe „START” Białystok gdzie również prowadzi Terapię Biofeedback. Podczas kilkuletniej współpracy z Lokalnym Programem Pomocy Społecznej „Wychowawca Podwórkowy” odpowiedzialny za opracowanie i realizację projektów o charakterystyce profilaktycznej, rekreacyjno – ruchowej, organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, wyjazdów wypoczynku letniego i zimowego, festynów oraz imprez okolicznościowych. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 51 w Białymstoku zajmując się pracą z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce jak i dziećmi ze spektrum autyzmu. W swojej pracy podąża za uczniem kierując się dobrem dziecka oraz indywidualnymi potrzebami każdego z nich. Uważa, że dobry terapeuta, czy wychowawca jest otwarty na nowe pomysły. Uważa, że podstawą sukcesu wychowawczego jest podjęcie dialogu i współpracy pomiędzy szkołą, dzieckiem i środowiskiem lokalnym.

 

    Wojciech Hryń

whryn

Z wykształcenia magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz pedagog specjalny. Jest terapeutą Terapii Taktylnej, Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych dr. Swietłany Masgutowej oraz EEG Biofeedback’u. Ciągle poszukuje nowych metod pracy, które mógłby wykorzystywać w codziennej pracy z uczniami. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów z Autyzmem, I stopień kursu: Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej oraz Kurs Podstawowy Koncepcji Halliwick. Jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka dlatego też chętnie pracuje z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z zamiłowania jest sportowcem. W praktyce jest instruktorem sportu osób niepełnosprawnych. Sport postrzega jako możliwość samorealizacji i odnoszenia osobistych sukcesów nie tylko przez osoby niepełnosprawne, ale również wielu uczniów z trudnościami, przez co staje się drogą na rozbudzanie wiary dzieci we własne możliwości.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał między innymi pracując jako wychowawca w Lokalnym Programie Pomocy Społecznej „Wychowawca Podwórkowy”, Instruktor sportu osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Sportowym Olimpiady Specjalne Polska oraz jako wychowawca na obozach sportowo – rehabilitacyjnych organizowanych przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe „Start Białystok”.

Na co dzień pracuje jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Białymstoku prowadząc zajęcia z uczniami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz jako nauczyciel wspomagający i terapeuta w SP 51 w Białymstoku.

Prowadzi zajęcia rewalidacyjne oraz udziela się jako wolontariusz w licznych akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych. W swojej pracy kieruje się dobrem i indywidualnymi potrzebami każdego podopiecznego, dlatego stara się podążać za każdym uczniem, który znajduje się pod jego opieką. Jest otwarty na uwagi i sugestie ze strony przełożonych i współpracowników, natomiast w dobrej współpracy z rodzicami uczniów dostrzega drogę sukcesu wychowawczego.

 

    Mariola Wysocka

 mariolaW 2013 roku ukończyła studia magisterskie z psychologii oraz studia licencjackie z psychologii angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2015 roku ukończyła  kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.  Od 2014  do 2015r.  odbywała staż, a następnie była zatrudniona w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku. Uczestniczy również w podyplomowym kursie psychoterapii organizowanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomednowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. W ramach zwiększania swoich kompetencji zawodowych odbyła również sześciomiesięczny staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic SPZOZ MSW w Białymstoku.

Uczestniczyła również m. in. w :

– regionalnym spotkaniu konsultacyjnym, realizowanym w ramach projektu: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół";
- warsztatach dotyczących posługiwania się testami przeznaczonymi do diagnozy indywidualnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - realizowane w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacji zaplecza badawczego" (Instytut Badań Edukacyjnych).

 

    Dorota Szekalska

Ukończyła studia wyższe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów ze Spektrum Autyzmu. Doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia. Ukończyła m.in.
3 modułowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania „Terapia behawioralna w teorii i praktyce” szkolenie „Trening umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju”, „Metoda Dobrego Startu  w edukacji przedszkolnej”, „Praca z dzieckiem labilnym emocjonalnie”, „Rola stymulacji neurosensomotorycznej w oparciu o wybrane metody pracy z dzieckiem
z zaburzonym rozwojem”, „Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób
z autyzmem.” Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego       w przedszkolu samorządowym i w przedszkolu terapetycznym.
W swojej pracy stara się wykorzystywać różne formy i metody pracy, aby wspomagać i ukierunkowywać rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. 

 

    Agnieszka Bobaj

bobaj agnieszkaZ wykształcenia magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła także Podyplomowe Studia Socjoterapii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, a także Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody w Instytucie Biologii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym. Jest również oligofrenopedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Posiada certyfikat Trenera Metody Ortograffiti. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaciła o kurs Terapii Ręki. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia „Treningu umiejętności społecznych”. Posiada certyfikat ukończenia kursu z zakresu komunikacji alternatywnej PECS (Picture Exchange Communication System – Poziom 1). Odbyła także szkolenie z zakresu mutyzmu wybiórczego. W obszarze pracy z uczniami ze spektrum autyzmu swoje kwalifikacje poszerzyła o dwustopniowy kurs Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem prowadzone przez Fundację Synapsis, a także trzystopniowe szkolenie Terapia behawioralna osób z autyzmem. Ukończyła szereg szkoleń i kursów przygotowujących do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Uczestniczyła w licznych konferencjach specjalistycznych oraz naukowych. Odbyła praktykę w Studenckich Punktach Informacyjnych Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Członków Rodzin Nieletnich Zagrożonych Zjawiskiem Patologii Społecznej. Jest realizatorem projektu „Szkoła dobrego wyboru” ramach programu „Stop patologiom”. Od 2008 roku powadzi grupy socjoterapeutyczne w Szkole Podstawowej Nr 51 w Białymstoku współpracując z następującymi placówkami: Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz Świetlicą Socjoterapeutyczną „Stumilowy Las” prowadzoną przez Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej „Gwiazdozbiór” w Białymstoku. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wspomagający w nauczaniu zintegrowanym. Prowadzi także Trening Umiejętności Społecznych oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas I-III.

 

    Dorota Sikorska

msUkończyła studia wyższe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim filii w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaciła także o kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej oraz surdopedagogiki. Ukończyła szereg szkoleń przygotowujących do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zdobywała swoją praktykę jako logopeda  w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pracowała w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 51 jako nauczyciel – wychowawca klasy IIIC, a wcześniej jako logopeda. Od wielu lat prowadzi terapię przez sztukę – koło teatralne. 

 

Ewa Sokolewicz

     IMG 20170104 083408 BURST001 COVER Ukończyła studia wyższe magisterskie z zakresu fizyki o specjalności doświadczalnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Doświadczenie zawodowe zaczynała jako fizyk medyczny w Białostockim Szpitalu Onkologicznym jako młodszy asystent w pracowni fizycznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Resocjalizacji w środowisku otwartym” na UwB, gdzie dzięki temu podjęła pracę jako nauczyciel fizyki z trudną młodzieżą przy Pogotowiu Opiekuńczym.          

     Ukończyła studia podyplomowe z „Informatyki dla nauczycieli” na UwB i zdała Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Jest również oligofrenopedagogiem- specjalistą do pracy z młodzieżą niepełnosprawną umysłowo. Pracowała również jako nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych w wielu szkołach gimnazjalnych oraz licelnych w Białymstoku. Swój warsztat pracy wzbogaciła także o kurs „Języka migowego z elementami tłumaczeń zajęć” oraz „Sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych”.

    Ukończyła szereg szkoleń i kursów przygotowujących do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce jako nauczyciel oligofrenopedagog.

    Uczestniczyła w kursie języka angielskiego na poziomie A2 w szkole „Akademia Nauki" w Białymstoku oraz w kursie języka francuskiego na poziomie B1 w szkole „La classe” w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.

     Ukończyła studia podyplomowe z „Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu” w Wyższej Szkole Politologii i Stosunków Międzynarodowych.

     Ze Szkołą Podstawową Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku związana jest od 2016r. pracując jako nauczyciel fizyki, oligofrenopedagog-nauczyciel wspomagający. Prowadzi zajęcia rozwijające z fizyki w klasach VII oraz zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalne. Dba o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. W swojej pracy stosuje różne metody i formy terapeutyczne, które dostosowane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia.

 

    Łukasz Piwowarczyk 

Nauczyciel kontraktowy, tyflopedagog. Studiował pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz socjologię na Uniwersytecie w Białymstoku. W dotychczasowej pracy największe doświadczenie ma w profilaktyce zachowań trudnych, rozwijaniu komunikacji alternatywnej i nauce samodzielności. Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych. Dotyczyły one między innymi tworzenia programów stymulacji sensorycznej, wprowadzania alternatywnej komunikacji metodą PECS, prowadzenia treningu skupiania uwagi, rozwijania umiejętności społecznych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, seksualności dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń. Członek Krajowego Towarzystwa Autyzmu i regionalnego oddziału Olimpiad Specjalnych. Pracownik Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego KTA, gdzie poza terapią indywidualną prowadzi grupowe zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych.

      Cezary Lulewicz

Ukończył studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika. Posiada specjalizację instruktorską z piłki nożnej oraz koszykówki. Ukończył „Szkolenie I stopnia na temat Zespołu Aspergera” w Fundacji Synapsis w Warszawie oraz „Studium pracy pedagogiczno – psychologicznej na terenie placówki oświatowej z uczniem z ryzykiem zaburzeń zdrowia psychicznego” w Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnych grupach wiekowych, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Za szczególnie istotne w stymulowaniu prawidłowego rozwoju dzieci uważa aktywność ruchową, edukację emocjonalną i społeczną, zabawę oraz relację z dorosłym opartą na szacunku i bezpieczeństwie. W wolnym czasie czynnie uprawia sport i czyta książki – swoimi zainteresowaniami stara się zarażać uczniów.

 

Aneta Rodzik – terapeuta Biofeedback

Z wykształcenia magister wychowania fizycznego, kierunek nauczycielski specjalizacja z piłki siatkowej. Terapeuta Biofeedback I i II stopnia. Pracuje od wielu lat w Stowarzyszeniu Sportowym Osób Niepełnosprawnych „Start” jako instruktor sportu osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć kinezyterapii , terapeuta Biofeedback . Co roku uczestniczę w obozach usprawniających osoby niepełnosprawne jako instruktor sportu bądź wychowawca.

 

Marta Falkowska

Ukończyła studia wyższe z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz socjoterapii w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi. Jest również oligofrenopedagogiem i terapeutą pedagogicznym .

Doświadczenie w pracy zdobywała pracując jako wychowawca świetlicy i pedagog w Gimnazjum.

Obecnie pracuje jako pedagog w Szkole Podstawowej Nr 51.

 

Monika Siemieniuk

ms1Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo wychowawczej. Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapii Taktylnej, Terapii Ręki. Ukończyła studia podyplomowe  z Oligofrenopedagogiki, Terapii pedagogicznej, Autyzm- Edukacja i rehabilitacja osób ze spectrum autyzmu. Lubi wyzwania, chętnie zdobywa nowe doświadczenia i kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach  : „ Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego na Pracy Weroniki Sherborne” I Stopień”, „Metoda Dobrego Startu  w edukacji przedszkolnej” „ KORP- Karta Oceny Zachowań i Emocji do diagnozy dzieci od 1 miesiąca do 16 roku życia”, „KOZE-Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci od 1 miesiąca do końca 9 roku życia”, „ Kinezjologia Edukacyjna P. G. Denisson” I i II stopnia. Posiada certyfikat ukończenia kursu z zakresu komunikacji alternatywnej PECS (Picture Exchange Communication System – Poziom 1). Jest trenerem Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), Trenerem I stopnia Sensoplastyki.

Doświadczenie zdobywała poprzez pracę w licznych placówkach oświatowych między innymi: Szkole, Przedszkolu, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ Rozwiń Skrzydła” oraz jako wykładowca w Niepaństwowej WyższejSzkole Pedagogicznej.

Małgorzata Burzycka

mbUkończyła studia magisterskie na wydziale Pedagogiki Specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz wychowanie przedszkolne wraz z uprawnieniami do prowadzenia zajęć w klasach I-III. Przez cały okres pracy zawodowej podnosiła swoje kwalifikacje z zakresu pracy z dziećmi głównie z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła „Kurs kwalifikacyjny  z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych” oraz III stopniowy kurs „Wykorzystanie stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami
z zaburzeniami rozwoju”. Ponadto odbyła następujące szkolenia: „Trening Umiejętności Społecznych”, „Terapia ręki”, „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherbone” oraz szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy. Posiada certyfikat ukończenia kursu z zakresu komunikacji alternatywnej PECS ( Picture Exchange Communication System – Poziom 1).

W swojej pracy zawsze stara się odpowiadać na zainteresowania uczniów oraz szuka takich metod i form terapeutycznych, by były jak najbardziej akceptowane przez dziecko. Lubi podróżować.