Małgorzata Gwaj-Szastaj

mgUkończyła studia wyższe na wydziale  Historii oraz studia podyplomowe z zakresu  Edukacji i rewalidacji osób ze spectrum autyzmu, Oligofrenopedagogiki - edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Terapii pedagogicznej oraz Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaciła także o kursy: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II prowadzonego przez Fundację Synapsis,  Terapii Taktylnej - Neurosensomotorycznej integracji układu dotykowego w Międzynarodowym Instytucie dr Swietłany Masgutowej, Integracja odruchów dynamicznych posturalnych w Międzynarodowym Instytucie dr Swietłany Masgutowej, Terapii Ręki oraz Terapii behawioralnej osób z autyzmem. Dodatkowo ukończyła szkolenia z zakresu: Pracy z dziećmi implantowanymi, Dzieckiem z mutyzmem wybiórczym,  Metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej, Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole – strategii terapeutycznych i modyfikacji środowiska oraz ćwiczeń do pracy z grupą. Jest diagnostą dzieci z podejrzeniem spectrum autyzmu metodą PEP-R, trenerem I stopnia Sensoplastyki. Posiada certyfikat ukończenia kursu z zakresu komunikacji alternatywnej PECS (Picture Exchange Communication System – Poziom 1).

Ukończyła szereg szkoleń przygotowujących do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze.  Uczestniczyła w licznych konferencjach specjalistycznych oraz naukowych, w tym poświęconych pracy z dziećmi: ze spectrum autyzmu, słabo słyszących, zaburzeniami integracji sensorycznej. Odbyła dwuletnią praktykę w Poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadząc zajęcia z dziećmi ze spectrum autyzmu, słabo słyszącymi, nadpobudliwymi psychoruchowo, jak również odpowiadając za właściwy dobór zajęć podopiecznym, czuwając nad prawidłowym przebiegiem terapii. 

Ze Szkołą Podstawową nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku związana od 2013 r. Na co dzień pracuje nad rozwojem szkoły, a zajęcia z dziećmi dają jej stały kontakt z uczniami i wielką radość. 

 

    Ada Rogowska

Ada foto

Ukończyła studia wyższe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz studia podyplomowe w zakresie Socjoterapii na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest również oligofrenopedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaciła także o kurs Terapii Taktylnej - Neurosensomotorycznej integracji układu dotykowego oraz dwustopniowy kurs Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, które odbyła w Międzynarodowym Instytucie dr Swietłany Masgutowej. Odbyła kurs Terapii Ręki oraz Stosowanej Analizy Zachowania - Terapii behawioralnej osób z autyzmem. Posiada certyfikat ukończenia kursu z zakresu komunikacji alternatywnej PECS (Picture Exchange Communication System – Poziom 1), a także z oddziaływań terapeutycznych w przedszkolu/szkole oraz w domu w zakresie terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Ukończyła szereg szkoleń przygotowujących do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Odbyła praktykę  w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Jest trenerem Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz Treningu Zastępowania Agresji (TZA), a także realizatorem projektu „Szkoła dobrego wyboru”. Odbyła również warsztat szkoleniowy Wstęp do Sensoplastyki®, a następnie uzyskała w tym zakresie Certyfikat Trenerski 1ST. Swoją pasję do działania spełnia jako opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Caritas. Ze Szkołą Podstawową Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku związana od 2008r.

 

 

Monika Jasińska

jasińskaZ wykształcenia pedagog nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz pedagog specjalny. Ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących. Jest terapeutą Terapii Taktylnej, Terapeutą Ręki, Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, Integracji Odruchów Ustno-Twarzowych. W swojej pracy stosuje także techniki Kinezjologii Edukacyjnej według P.E. Dennisona. Ukończyła szkolenie z zakresu Terapii behawioralnej oraz I stopień kursu: Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zdobywała między innymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Białymstoku oraz w licznych akcjach jako wolontariusz. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne, na co dzień dbając o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. W swojej pracy kieruje się dobrem ucznia. Swoją postawą i zaangażowaniem zdobywa serca dzieci, które na zajęcia, mimo, że jest to dla nich praca i wysiłek idą z uśmiechem na twarzy.

 

 

     Paulina Wodecka                        

wodecka

Z wykształcenia magister logopedii z fonoaudiologią oraz neurologopeda. Doświadczenie zdobywała pracując jako logopeda w poradni logopedycznej Centrum Medycznego VitaMed w Białymstoku, w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej jako nauczyciel logopeda, a także w trakcie studiów jako wolontariusz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno€“-Wychowawczym w Perkach Karpiach i poradni logopedycznej NZOZ AGMED w Białymstoku. Stale wzbogaca swój warsztat pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia. Ukończyła m.in. szkolenia z zakresu Skutecznych Metod Terapii dzieci z wadą wymowy, kurs elementarny z Systemu językowo - migowego, szkolenie Mutyzm selektywny, szkolenie Terapii zaburzeń komunikacji u dziecka z autyzmem w ujęciu stosowanej analizy zachowania, a także odbyła warsztat Technika Alexandra w pracy z głosem. Posiada certyfikat ukończenia kursu z zakresu komunikacji alternatywnej PECS (Picture Exchange Communication System - Poziom 1). Odbyła również szkolenie Logorytmika -ruch słuch słowo a także szkolenie z Terapii sygmatyzmu międzyzębowego -€“ strategie wg Robyn Merkel Walsh. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka, dostosowując metody pracy do zainteresowań i potrzeb uczniów.

 

 

    Tomasz Hryń

hryn

Z wykształcenia magister wychowania fizycznego. Terapeuta EEG Biofeedback I i II stopnia, Terapii Taktylnej oraz Terapii Twarzy prowadzonej metodami dr Swietłany Masgutowej. Ukończył kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki oraz z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów ze Spektrum Autyzmu. Poszukując nowych metod pracy oraz atrakcyjnych form prowadzenia zajęć ukończył I stopień kursu: Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej oraz Kurs Podstawowy koncepcji Halliwick. Posiada liczne specjalizacje instruktorskie oraz Certyfikat do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywał między innymi jako wieloletni wolontariusz, trener jak i Instruktor Sportu Osób Niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Sportowym Olimpiady Specjalne Polska oraz jako wychowawca i instruktor na obozach sportowo – rehabilitacyjnych organizowanych przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe „START” Białystok gdzie również prowadzi Terapię Biofeedback. Podczas kilkuletniej współpracy z Lokalnym Programem Pomocy Społecznej „Wychowawca Podwórkowy” odpowiedzialny za opracowanie i realizację projektów o charakterystyce profilaktycznej, rekreacyjno – ruchowej, organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, wyjazdów wypoczynku letniego i zimowego, festynów oraz imprez okolicznościowych. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 51 w Białymstoku zajmując się pracą z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce jak i dziećmi ze spektrum autyzmu. W swojej pracy podąża za uczniem kierując się dobrem dziecka oraz indywidualnymi potrzebami każdego z nich. Uważa, że dobry terapeuta, czy wychowawca jest otwarty na nowe pomysły. Uważa, że podstawą sukcesu wychowawczego jest podjęcie dialogu i współpracy pomiędzy szkołą, dzieckiem i środowiskiem lokalnym.

 

    Wojciech Hryń

whryn

Z wykształcenia magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz pedagog specjalny. Jest terapeutą Terapii Taktylnej, Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych dr. Swietłany Masgutowej oraz EEG Biofeedback’u. Ciągle poszukuje nowych metod pracy, które mógłby wykorzystywać w codziennej pracy z uczniami. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów z Autyzmem, I stopień kursu: Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej oraz Kurs Podstawowy Koncepcji Halliwick. Jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka dlatego też chętnie pracuje z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z zamiłowania jest sportowcem. W praktyce jest instruktorem sportu osób niepełnosprawnych. Sport postrzega jako możliwość samorealizacji i odnoszenia osobistych sukcesów nie tylko przez osoby niepełnosprawne, ale również wielu uczniów z trudnościami, przez co staje się drogą na rozbudzanie wiary dzieci we własne możliwości.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał między innymi pracując jako wychowawca w Lokalnym Programie Pomocy Społecznej „Wychowawca Podwórkowy”, Instruktor sportu osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Sportowym Olimpiady Specjalne Polska oraz jako wychowawca na obozach sportowo – rehabilitacyjnych organizowanych przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe „Start Białystok”.

Na co dzień pracuje jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Białymstoku prowadząc zajęcia z uczniami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz jako nauczyciel wspomagający i terapeuta w SP 51 w Białymstoku.

Prowadzi zajęcia rewalidacyjne oraz udziela się jako wolontariusz w licznych akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych. W swojej pracy kieruje się dobrem i indywidualnymi potrzebami każdego podopiecznego, dlatego stara się podążać za każdym uczniem, który znajduje się pod jego opieką. Jest otwarty na uwagi i sugestie ze strony przełożonych i współpracowników, natomiast w dobrej współpracy z rodzicami uczniów dostrzega drogę sukcesu wychowawczego.

 

    Mariola Wysocka

 mariolaW 2013 roku ukończyła studia magisterskie z psychologii oraz studia licencjackie z psychologii angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2015 roku ukończyła  kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.  Od 2014  do 2015r.  odbywała staż, a następnie była zatrudniona w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku. Uczestniczy również w podyplomowym kursie psychoterapii organizowanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomednowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. W ramach zwiększania swoich kompetencji zawodowych odbyła również sześciomiesięczny staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic SPZOZ MSW w Białymstoku.

Uczestniczyła również m. in. w :

– regionalnym spotkaniu konsultacyjnym, realizowanym w ramach projektu: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół";
- warsztatach dotyczących posługiwania się testami przeznaczonymi do diagnozy indywidualnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - realizowane w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacji zaplecza badawczego" (Instytut Badań Edukacyjnych).

 

    Dorota Szekalska

Ukończyła studia wyższe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów ze Spektrum Autyzmu. Doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia. Ukończyła m.in.
3 modułowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania „Terapia behawioralna w teorii i praktyce” szkolenie „Trening umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju”, „Metoda Dobrego Startu  w edukacji przedszkolnej”, „Praca z dzieckiem labilnym emocjonalnie”, „Rola stymulacji neurosensomotorycznej w oparciu o wybrane metody pracy z dzieckiem
z zaburzonym rozwojem”, „Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób
z autyzmem.” Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego       w przedszkolu samorządowym i w przedszkolu terapetycznym.
W swojej pracy stara się wykorzystywać różne formy i metody pracy, aby wspomagać i ukierunkowywać rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. 

 

    Agnieszka Bobaj

bobaj agnieszkaZ wykształcenia magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła także Podyplomowe Studia Socjoterapii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, a także Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody w Instytucie Biologii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym. Jest również oligofrenopedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Posiada certyfikat Trenera Metody Ortograffiti. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaciła o kurs Terapii Ręki. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia „Treningu umiejętności społecznych”. Posiada certyfikat ukończenia kursu z zakresu komunikacji alternatywnej PECS (Picture Exchange Communication System – Poziom 1). Odbyła także szkolenie z zakresu mutyzmu wybiórczego. W obszarze pracy z uczniami ze spektrum autyzmu swoje kwalifikacje poszerzyła o dwustopniowy kurs Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem prowadzone przez Fundację Synapsis, a także trzystopniowe szkolenie Terapia behawioralna osób z autyzmem. Ukończyła szereg szkoleń i kursów przygotowujących do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Uczestniczyła w licznych konferencjach specjalistycznych oraz naukowych. Odbyła praktykę w Studenckich Punktach Informacyjnych Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Członków Rodzin Nieletnich Zagrożonych Zjawiskiem Patologii Społecznej. Jest realizatorem projektu „Szkoła dobrego wyboru” ramach programu „Stop patologiom”. Od 2008 roku powadzi grupy socjoterapeutyczne w Szkole Podstawowej Nr 51 w Białymstoku współpracując z następującymi placówkami: Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz Świetlicą Socjoterapeutyczną „Stumilowy Las” prowadzoną przez Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej „Gwiazdozbiór” w Białymstoku. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wspomagający w nauczaniu zintegrowanym. Prowadzi także Trening Umiejętności Społecznych oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas I-III.

 

    Dorota Sikorska

msUkończyła studia wyższe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim filii w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaciła także o kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej oraz surdopedagogiki. Ukończyła szereg szkoleń przygotowujących do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zdobywała swoją praktykę jako logopeda  w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pracowała w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 51 jako nauczyciel – wychowawca klasy IIIC, a wcześniej jako logopeda. Od wielu lat prowadzi terapię przez sztukę – koło teatralne. 

 

Ewa Sokolewicz

     IMG 20170104 083408 BURST001 COVERUkończyła studia wyższe magisterskie z zakresu fizyki o specjalności doświadczalnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Doświadczenie zawodowe zaczynała jako fizyk medyczny w Białostockim Szpitalu Onkologicznym. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Resocjalizacji w środowisku otwartym” na UwB, gdzie dzięki temu podjęła pracę jako nauczyciel przy Pogotowiu Opiekuńczym, do pracy z trudną młodzieżą.

     Ukończyła „Informatykę dla nauczycieli” na UwB i zdała Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Jest również oligofrenopedagogiem- specjalistą do pracy z młodzieżą niepełnosprawną umysłowo. Pracowała również jako nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych w wielu szkołach w Białymstoku. Swój warsztat pracy wzbogaciła także o kurs „Języka migowego z elementami tłumaczeń zajęć” oraz „Sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych”.

       Ukończyła szereg szkoleń i kursów przygotowujących do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sokółce.

     Uczestniczyła w kursie języka angielskiego na poziomie A2 w szkole „Akademia Nauki" w Białymstoku, gdzie na zakończenie zdała egzamin państwowy, który określił umiejętności językowe. Teraz uczestniczy w kursie języka francuskiego na poziomie B2 w szkole „La classe” w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.

     Obecnie jest studentką studiów podyplomowych „Autyzm- edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu”.

     Ze Szkołą Podstawową Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku związana jest od 2016r. pracując jako wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, dba o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. W swojej pracy stosuje różne metody i formy terapeutyczne, które dostosowane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia.

 

    Krystyna Bołtruczuk

kbUkończyła studia wyższe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej  na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagoga przy Nauczycielskim Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaciła także o szkolenie w Programie Studium Socjoterapii  i Profilaktyki Uzależnień w Ośrodku Pomocy Edukacji Psychologicznej INTRA   i Studium Profilaktyki Uzależnień prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie oraz Studium Edukacji Narodowej. Jest trenerem Treningu Zastępowania Agresji (TZA). Ukończyła szereg szkoleń, kursów i warsztatów przygotowujących do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze, a także uczniami zdolnymi plastycznie. Jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu i instruktorem do zajęć plastycznych. Uczestniczyła w licznych konferencjach specjalistycznych oraz naukowych. Uzyskała Certyfikat kompetencji „Dziecko z autyzmem w szkole – procedury, instrukcje”.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała między innymi pracując jako instruktor plastyk i wychowawca w świetlicach Chrześcijańskiej Organizacji Pomocy Młodym (Christlicher Jugensozialdienst Hamburg E.V.),  dla dzieci przy obozach dla uchodźców z Polski, DDR, Rosji, Jugosławii, Afryki i Bliskiego Wschodu – (w latach 1990-1992) oraz jako wychowawca i socjoterapeuta w świetlicach socjoterapeutycznych w Białymstoku (1998-2005). Ze Szkołą Podstawową Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku związana jest od 2005r. pracując jako wychowawca świetlicy, nauczyciel wspomagający  w kl. I-VI. Od wielu lat prowadzi koło plastyczne jako formę terapii, dba   o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.  Od 2006r. prowadzi grupy socjoterapeutyczne na terenie szkoły.

W swojej pracy stosuje różne metody i formy terapeutyczne, które dostosowane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia, również w dobrej współpracy z rodzicami uczniów dostrzega drogę sukcesu wychowawczego.

 

    Łukasz Piwowarczyk 

Nauczyciel kontraktowy, tyflopedagog. Studiował pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz socjologię na Uniwersytecie w Białymstoku. W dotychczasowej pracy największe doświadczenie ma w profilaktyce zachowań trudnych, rozwijaniu komunikacji alternatywnej i nauce samodzielności. Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych. Dotyczyły one między innymi tworzenia programów stymulacji sensorycznej, wprowadzania alternatywnej komunikacji metodą PECS, prowadzenia treningu skupiania uwagi, rozwijania umiejętności społecznych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, seksualności dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń. Członek Krajowego Towarzystwa Autyzmu i regionalnego oddziału Olimpiad Specjalnych. Pracownik Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego KTA, gdzie poza terapią indywidualną prowadzi grupowe zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych.

 

     Cezary Lulewicz

Ukończył studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika. Posiada specjalizację instruktorską z piłki nożnej oraz koszykówki. Ukończył „Szkolenie I stopnia na temat Zespołu Aspergera” w Fundacji Synapsis w Warszawie oraz „Studium pracy pedagogiczno – psychologicznej na terenie placówki oświatowej z uczniem z ryzykiem zaburzeń zdrowia psychicznego” w Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnych grupach wiekowych, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Za szczególnie istotne w stymulowaniu prawidłowego rozwoju dzieci uważa aktywność ruchową, edukację emocjonalną i społeczną, zabawę oraz relację z dorosłym opartą na szacunku i bezpieczeństwie. W wolnym czasie czynnie uprawia sport i czyta książki – swoimi zainteresowaniami stara się zarażać uczniów.