Program Ortograffiti


ortografiti2Ortograffiti – metoda stosowana w tysiącach szkół w całej Polsce! Skuteczność potwierdzona w praktyce. Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Na czym polega specyfika Metody Ortograffiti w klasach IV-VI?

Symptomy dysleksji zmieniają się w zależności od wieku ucznia i rodzaju zadań. Niektóre z objawów ustępują, inne przybierają zmienioną formę. Na drugim etapie edukacji uczniowie rzadziej mają trudności z techniką czytania, pozostaje natomiast wolne tempo. Częściej pojawiają się trudności z rozumieniem czytanego tekstu. Zbytnia koncentracja na jakości czytania oraz coraz dłuższe i bardziej skomplikowane teksty utrudniają rozumienie czytanej treści. W pisaniu błędy specyficzne występują już rzadziej, natomiast błędy typowo ortograficzne, mimo znajomości reguł pisowni, są nadal widoczne. Trudności dyslektyczne zaczynają się też ujawniać w nauce takich przedmiotów, jak przyroda, matematyka, historia, języki obce, muzyka.

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby uczniów klas IV–VI Metoda Ortograffiti, oprócz stymulowania funkcji poznawczych  ważnych w nauce czytania i pisania, koncentruje się na:

 • przypomnieniu i utrwaleniu zasad ortograficznych,
 • kształceniu i sprawdzeniu umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • rozwijaniu form wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Zalety metody – skuteczność, uniwersalność, efektywność, dostępność

Skuteczność metody osiągana jest dzięki jej wielofunkcyjności, czyli połączeniu w spójną całość wielu różnych elementów. Ortograffiti to przede wszystkim metoda praktyczna. Można ją również zaliczyć do metod psychomotorycznych i psychodydaktycznych oraz wielozmysłowych. Realizowana jest poprzez:

 • systematyczne i wielokrotne powtarzanie danej czynności według określonego schematu,
 • stosowanie ćwiczeń jednocześnie rozwijających funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne,
 • angażowanie w procesie uczenia wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu.

Uniwersalność metody to zastosowanie jej do potrzeb:

 • wszystkich dzieci z trudnościami,
 • każdego nauczyciela: specjalisty i niespecjalisty,
 • każdych zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, lekcyjnych i innych,  
 • pracy w szkole i w domu, na zajęciach zorganizowanych i do pracy indywidualnej.

Efektywność Ortograffiti to rzeczywiste rezultaty metody, która:

 • integruje w spójny system różne rodzaje aktywności,
 • podnosi sprawność funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,
 • wpływa na płynność czytania,
 • znacznie poprawia poprawność graficzną i ortograficzną pisma,
 • rozwija sprawność językową i sprawność liczenia,
 • podnosi motywację do nauki.