„Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą” - Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a”


osoba niewidoma

„Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą” to program, którego celem jest wspieranie edukacji oraz uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową. W ramach realizacji Fundacja udostępnia broszurę informacyjną wzbogaconą alfabetem brajlowskim, skierowaną do uczniów klas IV-VIII. Publikacja jest wskazówką, w jaki sposób poprawnie postępować, gdy w przestrzeni publicznej spotkamy osobę z dysfunkcją narządu wzroku. Dodatkowo uczniowie dowiedzą się, że osoby niewidome posługują się pismem punktowym oraz poznają twórcę alfabetu Ludwika Braille’a. Broszura zawiera podstawowe zasady pomagania osobie niewidomej.

„Unplugged”


unplugged

 „UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież. Zmiana postaw i opinii wobec używania substancji psychoaktywnych.

Nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych. Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie.

Program został oceniony jako spełniający standardy jakości II poziomu. Program realizowany w klasach VI, VII.

„Spotkania z Leonem”


Leon

Cykl zajęć psychoedukacyjnych „Spotkania z Leonem” przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 - 9 lat. Program zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl.

Celem zajęć jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez:

- pogłębienie świadomości własnych uczuć,

- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,

- poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości.

- naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

- uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym,

- poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

Program realizowany w klasach I-III.

Kampania Zachowaj trzeźwy umysł – program „SMART to znaczy mądrze”


smart

Program profilaktyczny SMART – To znaczy mądrze! Skierowany jest do uczniów klas I – VIII oraz ich rodziców i opiekunów. Pozwala nauczyć dzieci zasad korzystania z Interetu, a rodzicom na wczesne zdiagnozowanie problemów wynikających z nadużywania technologii cyfrowych przez młodzież. Program ma również na celu pomoc w wyznaczaniu granic i skonstruowania umowy na zasady korzystania z technologii mobilnych. Szkolnym Koordynatorem jest Anna Roszkowska. Program realizowany w klasach I-VIII.

„Bieg po zdrowie”


Bieg po zdrowie„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Odbiorcami programu są uczniowie szkół podstawowych (9-10 lat) oraz ich nauczyciele i rodzice.

Celem projektu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Szkolnym Koordynatorem jest Dominika Kwaśniewska. Program realizowany w klasach IV.

„Znajdź właściwe rozwiązanie”


 znajdz„Znajdź właściwe rozwiązanie” to program profilaktyki palenia tytoniu, który adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa.

Program ukierunkowany jest na:

- uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływy rówieśników,

- uświadomienia odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie,

- kształtowanie szacunku do siebie, zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Program realizowany jest pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Białymstoku. Szkolnym koordynatorem jest pani Marta Falkowska.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE” W KLASACH SIÓDMYCH SZKOŁY

PLACÓWKI I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE DZIECKO I RODZINĘ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

– organizuje różnorodne formy pomocy rodzinom potrzebującym.

ul. Malmeda 8, tel. 85 732 20 52

http://www.mopr.bialystok.pl/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1

– pomaga dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dotyczących zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, emocjonalnych, zaburzeń w zachowaniu. Poradnia prowadzi poradnictwo dla rodziców.

ul. Piotrkowska 2 , tel. 85 744 53 50

http://www.poradnia.bialystok.pl/

Czytaj więcej...

Profilaktyka grypy