ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


 Odbiór dokumentacji medycznej ucznia kończącego szkołę podstawową następuje:

  1. Osobiście, gdy ma ukończone 16 lat i upoważnienie rodzica.
  2. Osobiście, gdy uczeń jest pełnoletni.
  3. Rodzic lub prawny opiekun, gdy uczeń kontynuuje naukę w szkole ponadpodstawowej poza Białymstokiem.

W pozostałych przypadkach kartę zdrowia ucznia przekazuje personel medyczny (pielęgniarka szkolna) do placówek szkolnych znajdujących się w Białymstoku
(art. 27 ust. 2 Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).

Proszę, jeśli to możliwe o podanie szkoły ponadpodstawowej, w której uczeń będzie kontynuował naukę.

Pielęgniarka szkolna

  1. Witoszko