Konkurs fotograficzny „Niepodległa z moją babcią lub dziadkiem”

Celem konkursu jest:

a)      popularyzacja fotografii wśród uczniów,

b)      propagowanie współczesnego wizerunku babci i dziadka,

c)     ukazanie więzi łączących wnuki z dziadkami.

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) I kategoria wiekowa: IV-VI klasa

b) II kategoria wiekowa: VII-VIII klasa

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu trzy, samodzielnie wykonane, wcześniej niepublikowane zdjęcia.

3. Prace należy dostarczyć do pedagoga w formie zdjęć o wymiarach nie większych niż 20x30 cm.

4. Pracę należy opisać na  odwrocie według następującego wzoru:

Imię i nazwisko autora, klasa

Imię i nazwisko babci lub dziadka

5. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 27 maja 2019 roku. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród

1. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów. 

2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) zgodność z tematem przewodnim,

b) pomysłowość i nieszablonowość,

c)    umiejętności artystyczne autora pracy (m. in. kompozycja, oryginalność w ujęciu tematu).

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się  3 czerwca 2019r.

4. Za udział w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe, wystawa pokonkursowa oraz publikacja najciekawszych prac na stronie internetowej Szkoły.