NOWY SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.
 
Opłaty za korzystanie z przedszkola  wnosimy z dołu (za poprzedni miesiąc) do 10 - go każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.
na rachunek bankowy szkoły: 
80 1240 1154 1111 0010 3567 5151
tj. W październiku do 10.10.2018r. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
 
 
OPŁATY OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 
 
Podstawa prawna do wnoszenia opłat:
1. UCHWAŁA nr L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie   z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych
2.  Zarządzenie nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. NK-II.4131.55.2018.BG 
 
Aby od 1 września 2018 r. mieć zniżkę należy do Przedszkola dostarczyć oświadczenie w miesiącu sierpniu. 
Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku. 
W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie BKDR należy niezwłocznie powiadomić  o tym Dyrektora Przedszkola.